Semaltdan mazmun marketingi barada maslahatlarIň soňky mazmun tendensiýalaryny yzarlamak, sahypaňyza täze traffigi çekmegiň bir usulydyr. Sizde bolmaly hemişe gök öwüsýän mazmun, aktual we täzelenmek üçin internetdäki häzirki tendensiýalar bilen akymyňyz hem möhümdir.

Bular internetdäki üstünlik tolkunyna çykmak üçin mazmun marketing strategiýasyna ýüz tutmagy göz öňünde tutmaly iň uly mazmun tendensiýalarydyr. Mazmun marketingi we SEO häzirki wagtda köp derejeli kärhanalaryň üstünlik gazanmagyna ep-esli goşant goşdy. Aslynda, web sahypasy ýa-da onlaýn gatnaşygy bolmazdan, işiňiziň näçeräk we näderejede ösüp biljekdigine gytaklaýyn çäk goýduňyz.

Soňky mazmun tendensiýalaryny yzarlamak näme üçin güýmenje pudagynda möhüm?

Internetde ýaşamak üçin iň gowulary gerek. Ulanyjyňyzyň gözleg zerurlyklaryna, endiklerine we isleglerine laýyk gelýän has peýdaly, amaly we tehniki taýdan ajaýyp mazmunyň ajaýyp geljegine tarap web sahypaňyzy alyp barmak üçin geldik. Has gowy mazmun döretmek ukybymyz, strategiýa, gözleg, döretmek we neşir etmek boýunça bize has akylly edip, hemişelik tejribeden gelýär. Netijede, mazmun marketing tejribämiz indi synag däl-de, işlemeli boljak oýlanyşykly meýilnama boldy.

Mazmunyňyz üçin iň ýokary derejeli wizuallar

SERP-de moda bolmak üçin wizual görnüşde mazmun gerek. Güýmenjelerden başlap aragatnaşyga çenli web sahypalary interaktiw we dinamiki şekilleriň güýjüne düşünip başlaýarlar. Suratlaryň sosial media platformalaryna edýän täsiri bilen birlikde, web sahypaňyzda şekilleriň bolmagy, diňleýjileriň ünsüni çekmek we saklamak üçin iň oňat usullardan biridir.

“Instagram”, “TikTok” we “Snapchat” şu günler ýaş ulularyň gatnaşýan iň meşhur wizual sosial media platformalarydyr. Uly ýaşlylar “YouTube” we “Facebook” -y saýlap bilerler. Bu maksat bilen, ýakyn wagtda ulanyjylaryň has gyzykly we özüne çekiji boljak wizual mazmunyň hökmanydygyny aýdyp bileris.

Mysal üçin, “Snapchat” -da süzgüç ulanyp ýa-da öz giňeldilen hakykatymyzy (AR) döredip biljekdigimizi kim bilýärdi. Bu tehnologiýa ilkinji gezek duşanymyzda, ýönekeý şekiliň näderejede gyzykly bolup biljekdigine haýran galdyk. Wideo klipden öz GIF-leriňizi döretmek, wizual tehnologiýanyň ösmeginiň başga bir usulydyr.

Häzirki zaman tomaşaçylarynyň ünsi gaty gysga. Uzak wagtlap okyjynyň ünsüni çekmek üçin web sahypalaryňyzdaky wizual mazmunyň kömegi gerek. Çagalar hekaýa kitabyny okaýan çaga ýaly pikir ediň. Suratlar çaganyň höweslendirilmegi we hekaýa bilen gyzyklanmagy üçin zerurdyr, şonuň üçin has uzak gyzyklanýarlar. Şol bir logika web sahypalaryna-da degişlidir.

Satyjylar web mazmuny üçin dinamiki we adaty markaly suratlardan peýdalanýarlar we dowam ederler.

Wideo mazmuny we wizual hekaýa

Soňky birnäçe ýylyň dowamynda wideo mazmuny internetdäki esasy traffik boldy. AR, dinamiki şekiller we YouTube ýaly tehnologiki täzelikleriň kömegi bilen wizual hekaýa we wideo mazmuny meşhurlyk we ähmiýetde yzygiderli ýokarlandy.

Häzirki wagtda sarp edijileriň wideo mazmunyna has köp üns berýän ýaly global tendensiýa bar. Socialinsider tarapyndan geçirilen gözleglere görä, web sahypasyndaky indiki sahypa/mazmuna geçmek üçin degen internet ulanyjylarynyň sany wideo üçin suratlardan 5,65% köp. Munuň manysy, has köp ulanyjynyň ahyryna çenli wideo hekaýalaryny saklamagy we tomaşa etmegi.

Marketingde wideo mazmunyny ulanmak has ileri tutulýar. Wyzowl-yň Wideo Marketing ýagdaýy hasabatynda sarp edijileriň takmynan 84% -iniň wideo görmek arkaly önüm ýa-da hyzmat satyn aljakdygyna göz ýetirdi. Hasabata gatnaşanlaryň ýene 79% -i wideo görenden soň bir programma ýa-da programma üpjünçiligine ynanýandyklaryny aýtdylar. Şol anketa gatnaşyjylaryň 69% -i, tekst esasly makalany okamagy makul bilýän 18% -den tapawutlylykda gysga wideo görmekden önüm/hyzmat hakda öwrenmegi makul bildi.

HubSpot, şeýle hem, 35-44 ýaşly çagalaryň 54% -i goldaýan markalaryndan has köp wideo görmek isleýändiklerini, 25-34 ýaşly çagalaryň 56% -iniň has köp wideo isleýändikleri bilen ylalaşýan 3000-den gowrak alyjy barada gözleg geçirdi.

“YouTube” -yň dünýäde ikinji orunda durýan gözleg motorydygyny ýatdan çykaralyň. “Millennials” ýa-da “Gen Z” bolan internet ulanyjylary “youtube” -ni güýmenje, girdeji we bilimiň iň gyzykly çeşmelerinden biri hasaplaýarlar. Pancake reseptini youtube bolmasa ýa-da bu birleşmäni nädip baglamalydygyny ýa-da tans etmegi, syrdyrmagy we galstuk baglamagy öwrenmegi göz öňüne getiriň.

Marketologlar hökmünde iň oňat strategiýalary düzmek üçin sarp edijileriň endiklerini öwrenýäris. Sarp edijileriň islegleri we endikleri, diňleýjileriň göterimine ýetmek üçin wideo mazmunynyň bolmagynyň zerurdygyny görkezýär, şonuň üçinem dowam etmeli, ýogsam biz ýaly täsirli we ygtybarly bolmaz.

Elbetde, wideo döretmek öwrülişigi kepillendirmeýär. Tekst mazmuny ýaly, satmak üçin hil we gowy hekaýa gerek.

E-A-T-ni gowulandyryň

Birnäçe ýyl ozal, Google web ussatlaryna esasy täzelenişi we olar bilen näme etmelidigini ýatlatmak üçin blog çap etdi. Blog ýazgysy, köp ulanyjynyň eýýäm ýerine ýetiren hereketini maslahat bermekde mahsusdy: E-A-T we Gözlegiň hilini kesgitlemek boýunça görkezmeleri okamak we düşünmek. Google bu çeşmä aýratyn ünsi çekdi we E-A-T-ni aýratyn görkezdi, bu biziň mazmunymyza tejribe, ygtyýar we ynam üpjün etmelidigimiziň möhüm alamatydy.

Web sahypalarynyň E-A-T-ni nädip subut edip bileris?
  • Beýleki ygtyýarly web sahypalaryndan bellikler we giriş baglanyşyklary gazanyp.
  • Sahypaňyzda E-A-T maglumatlary bermek. Bu, biziň we awtor sahypalarymyzdaky bio we şahsyýet maglumatlaryňyzy öz içine alýar.
  • Mazmunyňyzdaky statistikalary, maglumatlary we faktlary goldamak üçin beýleki abraýly web sahypalaryna baglanyşyk arkaly.
  • Sahypaňyzy we mazmunyňyzy takyk, häzirki we degişli maglumatlar bilen yzygiderli täzeläň.
Bularyň hemmesini edeniňizden soň hem mazmunyňyz aýratyn bolmaly. Ulanyjy üçin peýdaly, maksatly we oňat ussat bolmaly. Mazmunyňyz E-A-T tarapyndan ätiýaçlandyrylansoň, ýitirip bilmez.

Has gowy we maksatly mazmun

Mazmunyň ähmiýeti, web sahypaňyzyň optimizasiýa tagallalary üçin möhümdir. Has köp marketologlar ýokary hilli mazmuna zerurlyga düşünip başladylar. Örän oňat ýerine ýetirýän mazmun öňküsinden has gowy we maksatlydyr. Mazmunyň ulanyjy gözleg soraglaryna näderejede gowy jogap berýändigi bilen SEO-nyň esasy maksadyny ýerine ýetirýäris. Bäsdeşlik esasy şertleri boýunça tertipleşdirmek, her web sahypasy A-oýunyny getirensoň has kynlaşar. Bäsleşikden nädip öňe geçip biljekdigimiz barada käbir maslahatlar:
  • Maksatly diňleýjileriň belli bir açar sözüň gözleg netijesinden nämä garaşýandyklaryna has gowy düşünýäris.
  • Hil mazmuny diňleýjileriň isleglerine laýyk ýazylýar. Sahypadaky mazmunyň äheňinde we stilinde yzygiderlilik.
  • Çuňňur gözleg. Google we okyjylar has häzirki statistikalary we abraýly çeşmelerden maglumatlary görmek isleýärler.
  • Has gyzykly we ýörgünli mowzuklar.
  • Web sahypasyndaky infografika, markaly suratlar we ýörite blog şekilleri ýaly has köp wizual.
Reýting has kynlaşjak bolsa-da, haýsy mazmunyň özüňizden has ýokarydygyny, has gowudygyny we kämilleşip bilseňiz, ahyrsoňy bäsleşigiňizden has ýokary boljakdygyna ynanýarsyňyz.

Müşderi-ilkinji mazmun

Müşderi-ilkinji mazmun gözleg motorlaryndan we tomaşaçylardan üstün çykmagyň iň çalt usullaryndan biridir. Takmynan 88% Iň üstünlikli B2B marketologlary, mahabat/satuw habarlaryndan diňleýjilerini ileri tutýarlar.

Önümini satmagyň iň gowy usulynyň diňleýjiler bilen ynam döretmekdigine düşünýändikleri üçin edýärler. Ynamy berkitmek, hiç zat soramazdan kömek, ýol görkeziji, maglumat we güýmenje hödürlemekden başlaýar.

SERP-de â „- 1 bolmagyň ýene bir usuly, ulanyjynyň islegine laýyk gelýän iň oňat mazmuny bermekdir. Muňa ýetip bilseňiz, Google sizi birinji ýerde goýmakdan has hoşal bolar.

Sarp edijiniň ilkinji mazmuny tendensiýa bolmagyny dowam etdirer, sebäbi Google bu hakda.

Mazmunyňyzdan maksatly diňleýjiňiziň nämä mätäçdigini nädip tapyp bilersiňiz?

Gözleg.

Sorag bermek bilen, maksatly diňleýjileriňiz bilen işleşýäris we hakykatdanam isleýän zatlaryny açýarys. Diňleýjilerimize içgin düşünenimizden soň, olara çuňňur derejede gürleýän mazmun döretmek aňsatlaşýar. Hut şu pursatda ultra maksatly mazmun döredip bileris.

Tomaşaçylaryňyzy birinji ýerde goýsaňyz, potensial müşderileriňiz bir önüm üçin näçeräk töleýändiklerini pikirlenmegi bes edýärler, ýöne şunça wagtlap islän zadyna garaşyp bilmeýärler. Ellerinden pul gazanýarsyňyz öýdüp pikirlerini bes edýärler we hödürleýän önümiňiz ýa-da hyzmatlaryňyz we bu zatlara nähili begenýändikleri hakda pikirlenip başlaýarlar.

Netije

Mazmun we mazmun marketinginiň geljegi şu ýerde. At Semalt, satuw habarlaryndan hilini we sarp edijiniň isleglerini ileri tutýarys. Biz siziň markaňyz üçin hakyky ynam we abraý döretmäge gönükdirilendir.

mass gmail